SPECIFICATION

Steel Angle

รางน้ำ

JIS G 3101-1995

TIS 1227-2539

Grade SS 400

 

รางน้ำ

Sectional DimensionWeight ( kg. / 6 M.)จำนวน
H x B x t1 x t2 (mm.)
50 x 25 x 5 x 6 mm. x 6 M.23.16
75 x 40 x 5 x 7 mm.x 6 M.41.52
100 x 50 x 5 x 7.5 mm.x 6 M.56.16
125 x 65 x 6 x 8 mm.x 6 M.80.4
150 x 75 x 6.5 x 10 mm.x 6 M.111.6
150 x 75 x 9 x 12.5 mm.x 6 M.144
180 x 75 x 7 x 10.5 mm.x 6 M.128.4
200 x 80 x 7.5 x 11 mm.x 6 M.147.6
200 x 90 x 8 x 13.5 mm.x 6 M.181.8
250 x 90 x 9 x 13 mm.x 6 M.207.6
200 x 90 x 11 x 14.5 mm.x 6 M.241.2
300 x 90 x 9 x 13 mm.x 6 M.228.6
300 x 90 x 10 x 15.5 mm.x 6 M.262.8
300 x 90 x 12 x 16 mm.x 6 M.291.6
380 x 100 x 10.5 x 16 mm.x 6 M.327
380 x 100 x 13 x 16.5 mm.x 6 M.372
380 x 100 x 13 x 20 mm.x 6 M.403.8

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น