SPECIFICATION

Steel Angle

เหล็กฉาก

SS 400

เหล็กฉาก

SizeWeight (kg. / 6 M.)จำนวน
A x B x Thickness (mm.) 
25 x 25 x 3 mm. x 6 M.6.72
25 x 25 x 5 mm. x 6 M.10.62
30 x 30 x 3 mm. x 6 M.8.16
30 x 30 x 5 mm. x 6 M.13.08
40 x 40 x 3 mm.x 6 M.10.98
40 x 40 x 4 mm.x 6 M.14.52
40 x 40 x 5 mm.x 6 M.17.7
40 x 40 x 6 mm.x 6 M.21.12
45 x 45x 4 mm.x 6 M.16.44
45 x 45 x 5 mm.x 6 M.20.28
50 x 50 x 3 mm.x 6 M.13.98
50 x 50 x 4 mm.x 6 M.18.36
50 x 50 x 5 mm.x 6 M.22.62
50 x 50 x 6 mm.x 6 M.26.58
60 x 60 x 4 mm.x 6 M.22.08
60 x 60 x 5 mm.x 6 M.27.3
65 x 65 x 5 mm.x 6 M.30
65 x 65 x 6 mm.x 6 M.35.46
65 x 65 x 8 mm.x 6 M.45.96
70 x 70 x 6 mm.x 6 M.38.28
75 x 75 x 6 mm.x 6 M.41.1
75 x 75 x 9 mm.x 6 M.59.76
75 x 75 x 12 mm.x 6 M.78
80 x 80 x 6 mm.x 6 M.43.92
90 x 90 x 6 mm.x 6 M.49.68
90 x 90 x 7 mm.x 6 M.57.54
90 x 90 x 10 mm.x 6 M.79.8
90 x 90 x 12 mm.x 6 M.95.4
90 x 90 x 13 mm.x 6 M.102
100 x 100 x 7 mm.x 6 M.64.2
100 x 100 x 10 mm.x 6 M.89.4
100 x 100 x 12 mm.x 6 M.106.8
120 x 120 x 8 mm.x 6 M.88.2
130 x 130 x 9 mm.x 6 M.107.4
130 x 130 x 12 mm.x 6 M.140.4
130 x 130 x 15 mm.x 6 M.172.8
150 x 150 x 12 mm.x 6 M.163.8
150 x 150 x 15 mm.x 6 M.201.6
150 x 150 x 19 mm.x 6 M.251.4
175 x 175 x 12 mm.x 6 M.190.8
175 x 175 x 15 mm.x 6 M.236.4
200 x 200 x 15 mm.x 6 M.271.8
200 x 200 x 20 mm.x 6 M.358.2
200 x 200 x 25 mm.x 6 M.441.6
250 x 250 x 25 mm.x 6 M.562.2
250 x 250 x 35 mm.x 6 M.768

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น