SPECIFICATION

Steel Angle

เหล็กตัวซี

TIS 1228-2549

เหล็กตัวซี

DimensionWeight ( kg. / 6 M.)จำนวน
H x A x C x Thickness (mm.)
60 x 30 x 10 x 1.6 mm. x 6 M.9.78
60 x 30 x 10 x 2.0 mm. x 6 M. 11.94
60 x 30 x 10 x 2.3 mm. x 6 M. 13.50
75 x 35 x 15 x 2.3 mm. x 6 M.17.34
75 x 45 x 15 x 1.6 mm. x 6 M.13.92
75 x 45 x 15 x 2.0 mm. x 6 M.17.16
75 x 45 x 15 x 2.3 mm. x 6 M.19.50
100 x 50 x 20 x 1.6 mm. x 6 M.17.28
100 x 50 x 20 x 2.0 mm. x 6 M.21.36
100 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 M.24.36
100 x 50 x 20 x 2.8 mm. x 6 M.29.22
100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.33
100 x 50 x 20 x 4.0 mm. x 6 M.40.26
100 x 50 x 20 x 4.5 mm. x 6 M.44.58
125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 M.27.06
125 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.36.78
125 x 50 x 20 x 4.0 mm. x 6 M.45
125 x 50 x 20 x 4.5 mm. x 6 M.49.92
150 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 M.29.76
150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.40.56
150 x 50 x 20 x 4.5 mm. x 6 M.55.20
150 x 65 x 20 x 2.3 mm. x 6 M.33
150 x 65 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.45.06
150 x 65 x 20 x 4.0 mm. x 6 M.55.32
150 x 75 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.48.06
150 x 75 x 20 x 4.0 mm. x 6 M.59.10
150 x 75 x 20 x 4.5 mm. x 6 M.66
150 x 75 x 25 x 3.2 mm. x 6 M.49.62
150 x 75 x 25 x 4.0 mm. x 6 M.61.20
150 x 75 x 25 x 4.5 mm. x 6 M.67.80
200 x 75 x 20 x 3.2 mm. x 6 M.55.62
200 x 75 x 20 x 4.0 mm. x 6 M.68.40
200 x 75 x 20 x 4.5 mm. x 6 M.76.20
200 x 75 x 25 x 3.2 mm. x 6 M.57.12
200 x 75 x 25 x 4.0 mm. x 6 M.70.20
200 x 75 x 25 x 4.5 mm. x 6 M.78.60
250 x 75 x 25 x 4.5 mm. x 6 M.89.40

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น