SPECIFICATION

Steel Angle

H Beam

GRADE SS400, SM520


6 M.

Sectional Dimension (mm)Weightจำนวน
100 x 100 x 6 x 8 mm. x 6 M.103.20
125 x 125 x 6.5 x 9 mm. x 6 M.142.80
150 x 150 x 7 x 10 mm. x 6 M.189
175 x 175 x 7.5 x 11 mm. x 6 M.241.20
200 x 200 x 8 x 12 mm. x 6 M.299.40
250 x 250 x 9 x 14 mm. x 6 M. 434.40
300 x 300 x 10 x 15 mm. x 6 M.564
350 x 350 x 12 x 19 mm. x 6 M.822
400 x 400 x 13 x 21 mm. x 6 M. 1032

9 M.

Sectional Dimension (mm)Weightจำนวน
100 x 100 x 6 x 8 mm. x 9 M.154.80
125 x 125 x 6.5 x 9 mm. x 9 M.214.20
150 x 150 x 7 x 10 mm. x 9 M.283.50
175 x 175 x 7.5 x 11 mm. x 9 M.361.80
200 x 200 x 8 x 12 mm. x 9 M.449.10
250 x 250 x 9 x 14 mm. x 9 M.651.60
300 x 300 x 10 x 15 mm. x 9 M.846
350 x 350 x 12 x 19 mm. x 9 M.1233
400 x 400 x 13 x 21 mm. x 9 M.1548

12 M.

Sectional Dimension (mm)Weightจำนวน
100 x 100 x 6 x 8 mm. x 12 M.206.40
125 x 125 x 6.5 x 9 mm. x 12 M.285.60
150 x 150 x 7 x 10 mm. x 12 M.378
175 x 175 x 7.5 x 11 mm. x 12 M.482.40
200 x 200 x 8 x 12 mm. x 12 M.598.80
250 x 250 x 9 x 14 mm. x 12 M.868.80
300 x 300 x 10 x 15 mm. x 12 M.1128
350 x 350 x 12 x 19 mm. x 12 M.1644
400 x 400 x 13 x 21 mm. x 12 M.2064

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น