SPECIFICATION

Steel Angle

แป๊ปเหลี่ยม

TIS 107-2533

แป๊ปเหลี่ยม

Side Length x Thickness (mm.)Weight ( kg. / 6 M.)จำนวน
12 x 12 x 1.0 mm. x 6 M.1.98
12 x 12 x 1.2 mm. x 6 M.2.28
12 x 12 x 1.4 mm. x 6 M.2.58
19 x 19 x 1.0 mm. x 6 M.3.24
19 x 19 x 1.2 mm. x 6 M.3.84
19 x 19 x 1.4 mm. x 6 M.4.38
19 x 19 x 1.7 mm. x 6 M.5.22
19 x 19 x 2.0 mm. x 6 M.5.94
25 x 25 x 1.0 mm. x 6 M.4.38
25 x 25 x 1.2 mm. x 6 M.5.22
25 x 25 x 1.4 mm. x 6 M.6
25 x 25 x 1.7 mm. x 6 M.7.14
25 x 25 x 2.0 mm. x 6 M.8.16
25 x 25 x 2.3 mm. x 6 M.9.18
25 x 25 x 2.5 mm. x 6 M.9.84
25 x 25 x 2.8 mm. x 6 M.10.74
32 x 32 x 1.0 mm. x 6 M.5.7
32 x 32 x 1.2 mm. x 6 M.6.78
32 x 32 x 1.4 mm. x 6 M.7.86
32 x 32 x 1.7 mm. x 6 M.9.36
32 x 32 x 2.0 mm. x 6 M.10.8
32 x 32 x 2.3 mm. x 6 M.12.24
32 x 32 x 2.5 mm. x 6 M.13.14
32 x 32 x 2.8 mm. x 6 M.14.46
32 x 32 x 3.0 mm. x 6 M.15.3
32 x 32 x 3.2 mm. x 6 M.16.14
38 x 38 x 1.0 mm. x 6 M.6.84
38 x 38 x 1.2 mm. x 6 M.8.16
38 x 38 x 1.4 mm. x 6 M.9.42
38 x 38 x 1.7 mm. x 6 M.11.28
38 x 38 x 2.0 mm. x 6 M.13.08
38 x 38 x 2.3 mm. x 6 M.14.82
38 x 38 x 2.5 mm. x 6 M.15.96
38 x 38 x 2.8 mm. x 6 M.17.64
38 x 38 x 3.0 mm. x 6 M.18.72
38 x 38 x 3.2 mm. x 6 M.19.74
50 x 50 x 1.2 mm. x 6 M.10.86
50 x 50 x 1.4 mm. x 6 M.12.6
50 x 50 x 1.6 mm. x 6 M.14.28
50 x 50 x 1.7 mm. x 6 M.15.12
50 x 50 x 2.0 mm. x 6 M.17.58
50 x 50 x 2.3 mm. x 6 M.20.04
50 x 50 x 2.5 mm. x 6 M.21.6
50 x 50 x 2.8 mm. x 6 M.23.94
50 x 50 x 3.0 mm. x 6 M.25.5
50 x 50 x 3.2 mm. x 6 M.27
50 x 50 x 4.5 mm. x 6 M.36.12
50 x 50 x 6.0 mm. x 6 M.45.36
60 x 60 x 2.3 mm. x 6 M.24.36
60 x 60 x 3.2 mm. x 6 M.33
60 x 60 x 4.0 mm. x 6 M.40.26
75 x 75 x 1.5 mm. x 6 M.20.52
75 x 75 x 1.7 mm. x 6 M.23.1
75 x 75 x 2.0 mm. x 6 M.27
75 x 75 x 2.3 mm. x 6 M.30.84
75 x 75 x 2.5 mm. x 6 M.33.36
75 x 75 x 2.8 mm. x 6 M.37.14
75 x 75 x 3.0 mm. x 6 M.39.6
75 x 75 x 3.2 mm. x 6 M.42.06
75 x 75 x 4.0 mm. x 6 M.51.54
75 x 75 x 4.5 mm. x 6 M.57.3
75 x 75 x 6.0 mm. x 6 M.73.62
100 x 100 x 1.7 mm. x 6 M.31.14
100 x 100 x 2.0 mm. x 6 M.36.42
100 x 100 x 2.3 mm. x 6 M.41.7
100 x 100 x 2.5 mm. x 6 M.45.18
100 x 100 x 2.8 mm. x 6 M.50.34
100 x 100 x 3.0 mm. x 6 M.53.76
100 x 100 x 3.2 mm. x 6 M57.12
100 x 100 x 4.0 mm. x 6 M.70.38
100 x 100 x 4.5 mm. x 6 M.78.48
100 x 100 x 6.0 mm. x 6 M.101.88
125 x 125 x 2.8 mm. x 6 M.63.54
125 x 125 x 3.0 mm. x 6 M.67.86
125 x 125 x 3.2 mm. x 6 M.72.18
125 x 125 x 4.5 mm. x 6 M.99.72
125 x 125 x 6.0 mm. x 6 M.130.14
150 x 150 x 2.8 mm. x 6 M.76.68
150 x 150 x 3.0 mm. x 6 M.82.02
150 x 150 x 3.2 mm. x 6 M.87.24
150 x 150 x 4.5 mm. x 6 M.120.9
150 x 150 x 5.0 mm. x 6 M.133.56
150 x 150 x 6.0 mm. x 6 M.158.4
200 x 200 x 4.5 mm. x 6 M.163.26
200 x 200 x 6.0 mm. x 6 M.214.92
200 x 200 x 8.0 mm. x 6 M.281.64
200 x 200 x 9.0 mm. x 6 M.314.04

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น