SPECIFICATION

Steel Angle

แป๊ปแบน

TIS 107-2533

แป๊ปแบน

Side Length x Thickness (mm.)Weight ( kg. / 6 M.)จำนวน
38 x 19 x 1.2 mm. x 6 M.6.0
38 x 19 x 1.4 mm. x 6 M.6.9
38 x 19 x 1.8 mm. x 6 M.8.64
38 x 19 x 2.0 mm. x 6 M.9.48
50 x 25 x 1.0 mm. x 6 M.6.78
50 x 25 x 1.2 mm. x 6 M.8.04
50 x 25 x 1.4 mm. x 6 M.9.3
50 x 25 x 1.7 mm. x 6 M.11.1
50 x 25 x 2.0 mm. x 6 M.12.9
50 x 25 x 2.3 mm. x 6 M.14.64
50 x 25 x 2.5 mm. x 6 M.15.72
50 x 25 x 2.8 mm. x 6 M.17.34
50 x 25 x 3.0 mm. x 6 M.18.42
50 x 25 x 3.2 mm. x 6 M.19.44
60 x 30 x 2.3 mm. x 6 M.17.88
60 x 30 x 3.2 mm. x 6 M.23.94
75 x 38 x 1.2 mm. x 6 M.12.3
75 x 38 x 1.4 mm. x 6 M.14.28
75 x 38 x 1.7 mm. x 6 M.17.22
75 x 38 x 2.0 mm. x 6 M.20.04
75 x 38 x 2.3 mm. x 6 M.22.86
75 x 38 x 2.5 mm. x 6 M.24.66
75 x 38 x 2.8 mm. x 6 M.27.36
75 x 38 x 3.0 mm. x 6 M.29.16
75 x 38 x 3.2 mm. x 6 M.30.9
75 x 45 x 2.3 mm. x 6 M.24.36
75 x 45 x 3.2 mm. x 6 M.33
75 x 50 x 2.3 mm. x 6 M.25.44
75 x 50 x 3.2 mm. x 6 M.34.5
100 x 50 x 1.2 mm. x 6 M.16.5
100 x 50 x 1.4 mm. x 6 M.19.2
100 x 50 x 1.7 mm. x 6 M.23.1
100 x 50 x 2.0 mm. x 6 M.27
100 x 50 x 2.3 mm. x 6 M.30.84
100 x 50 x 2.5 mm. x 6 M.33.36
100 x 50 x 2.8 mm. x 6 M.37.14
100 x 50 x 3.0 mm. x 6 M.39.6
100 x 50 x 3.2 mm. x 6 M.42.06
100 x 50 x 4.0 mm. x 6 M.51.54
100 x 50 x 4.5 mm. x 6 M.57.3
100 x 50 x 6.0 mm. x 6 M.73.62
125 x 75 x 2.8 mm. x 6 M.50.34
125 x 75 x 3.0 mm. x 6 M.53.76
125 x 75 x 3.2 mm. x 6 M.57.12
125 x 75 x 4.5 mm. x 6 M.78.48
125 x 75 x 6.0 mm. x 6 M.101.88
150 x 50 x 1.8 mm. x 6 M.32.88
150 x 50 x 2.0 mm. x 6 M.36.42
150 x 50 x 2.5 mm. x 6 M.45.18
150 x 50 x 2.8 mm. x 6 M.50.34
150 x 50 x 3.0 mm. x 6 M.53.76
150 x 75 x 2.8 mm. x 6 M.56.94
150 x 75 x 3.0 mm. x 6 M.60.78
150 x 75 x 3.2 mm. x 6 M.64.68
150 x 75 x 4.5 mm. x 6 M.89.1
150 x 75 x 6.0 mm. x 6 M.116.04
150 x 80 x 4.5 mm. x 6 M.91.2
150 x 80 x 5.0 mm. x 6 M.100.56
150 x 80 x 6.0 mm. x 6 M.118.86
150 x 100 x 2.8 mm. x 6 M.63.54
150 x 100 x 3.2 mm. x 6 M.72.18
150 x 100 x 4.5 mm. x 6 M.99.72
150 x 100 x 6.0 mm. x 6 M.130.14
150 x 100 x 6.0 mm. x 6 M.130.14
200 x 100 x 2.8 mm. x 6 M.76.68
200 x 100 x 3.0 mm. x 6 M.82.02
200 x 100 x 3.2 mm. x 6 M.87.24
200 x 100 x 4.5 mm. x 6 M.120.9
200 x 100 x 6.0 mm. x 6 M.158.4
200 x 100 x 8.0 mm. x 6 M.206.28

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น