SPECIFICATION

Steel Angle

Wide Flange

SS 400

SM 490


6 M.

Sectional DimensionWeight จำนวน
100 x 50 x 5 x 7 mm. x 6 M.55.80
150 x 75 x 5 x 7 mm. x 6 M.84
148 x 100 x 6 x 9 mm. x 6 M.126.60
200 x 100 x 5.5 x 8 mm. x 6 M.127.80
194 x 150 x 6 x 9 mm. x 6 M.183.60
250 x 125 x 6 x 9 mm. x 6 M.177.60
244 x 175 x 7 x 11 mm. x 6 M. 264.60
300 x 150 x 6.5 x 9 mm. x 6 M.220.20
294 x 200 x 8 x 12 mm. x 6 M.340.80
350 x 175 x 7 x11 mm. x 6 M.297.60
340 x 250 x 9 x 14 mm. x 6 M.478.20
400 x 200 x 8 x 13 mm. x 6 M.396
390 x 300 x 10 x 16 mm. x 6 M.642
450 x 200 x 9 x 14 mm. x 6 M.456
440 x 300 x 11 x 18 mm. x 6 M.744
500 x 200 x 10 x 16 mm. x 6 M.537.60
488 x 300 x 11 x 18 mm. x 6 M.768
600 x 200 x 11 x 17 mm. x 6 M.636
588 x 300 x 12 x 20 mm. x 6 M.906
594 x 300 x 14 x 23 mm. x 6 M.1050
700 x 300 x 13 x 24 mm. x 6 M.1110
800 x 300 x 14 x 26 mm. x 6 M.1260
900 x 300 x 16 x 28 mm. x 6 M.1458

9 M.

Sectional DimensionWeight จำนวน
100 x 50 x 5 x 7 mm. x 9 M.83.70
150 x 75 x 5 x 7 mm. x 9 M.126
148 x 100 x 6 x 9 mm. x 9 M.189.90
200 x 100 x 5.5 x 8 mm. x 9 M.191.70
194 x 150 x 6 x 9 mm. x 9 M.275.40
250 x 125 x 6 x 9 mm. x 9 M.266.40
244 x 175 x 7 x 11 mm. x 9 M.396.90
300 x 150 x 6.5 x 9 mm. x 9 M.330.30
294 x 200 x 8 x 12 mm. x 9 M.511.20
350 x 175 x 7 x11 mm. x 9 M.446.40
340 x 250 x 9 x 14 mm. x 9 M.717.30
400 x 200 x 8 x 13 mm. x 9 M.594
390 x 300 x 10 x 16 mm. x 9 M.963
450 x 200 x 9 x 14 mm. x 9 M.684
440 x 300 x 11 x 18 mm. x 9 M.1116
500 x 200 x 10 x 16 mm. x 9 M.806.40
488 x 300 x 11 x 18 mm. x 9 M.1152
600 x 200 x 11 x 17 mm. x 9 M.954
588 x 300 x 12 x 20 mm. x 9 M.1359
594 x 300 x 14 x 23 mm. x 9 M.1575
700 x 300 x 13 x 24 mm. x 9 M.1665
800 x 300 x 14 x 26 mm. x 9 M.1890
900 x 300 x 16 x 28 mm. x 9 M.2187

12 M.

Sectional DimensionWeight จำนวน
100 x 50 x 5 x 7 mm. x 12 M.111.60
150 x 75 x 5 x 7 mm. x 12 M.168
148 x 100 x 6 x 9 mm. x 12 M.253.20
200 x 100 x 5.5 x 8 mm. x 12 M.255.60
194 x 150 x 6 x 9 mm. x 12 M.367.20
250 x 125 x 6 x 9 mm. x 12 M.355.20
244 x 175 x 7 x 11 mm. x 12 M.529.20
300 x 150 x 6.5 x 9 mm. x 12 M.440.40
294 x 200 x 8 x 12 mm. x 12 M.681.60
350 x 175 x 7 x 11 mm. x 12 M.595.20
340 x 250 x 9 x 14 mm. x 12 M.956.40
400 x 200 x 8 x 13 mm. x 12 M.792
390 x 300 x 10 x 16 mm. x 12 M.1284
450 x 200 x 9 x 14 mm. x 12 M.912
440 x 300 x 11 x 18 mm. x 12 M.1488
500 x 200 x 10 x 16 mm. x 12 M.1075.20
488 x 300 x 11 x 18 mm. x 12 M.1536
600 x 200 x 11 x 17 mm. x 12 M.1272
588 x 300 x 12 x 20 mm. x 12 M.1812
594 x 300 x 14 x 23 mm. x 12 M.2100
700 x 300 x 13 x 24 mm. x 12 M.2220
800 x 300 x 14 x 26 mm. x 12 M.2520
900 x 300 x 16 x 28 mm. x 12 M.2916

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น